กติกาการแข่งขัน

กติกาการแข่งขันรอบ Audition Stage 1

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีเงินเริ่มต้นสำหรับการแข่งขันใน cash balance ขั้นต่ำ 100,000 บาท

2. คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบ Semi-final จำนวน 4 ท่าน จากผู้ที่มี %NAV สะสมสูงที่สุดในสินค้ากลุ่มหุ้น จำนวน 3 ท่าน และ สินค้า Derivative Warrantsของค่าย Macquarie ( DW28 ) จำนวน 1 ท่าน

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน Audition Stage1 เพื่อสะสม %NAV ทั้งหมด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 ถึง 25 พฤศจิกายน 2559

4. จำกัดสินค้าในการซื้อขาย ในแต่ละเดือนดังนี้

i) วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559 สามารถซื้อขายสินค้าได้เฉพาะใน SET และ MAI เท่านั้น

ii) วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึง 28 ตุลาคม 2559สามารถซื้อขายสินค้าได้เฉพาะใน SET, MAI และ Derivative Warrants ของค่าย Macquarie ( DW28 ) เท่านั้น

iii) วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง 25 พฤศจิกายน 2559สามารถซื้อขายสินค้าได้เฉพาะใน SET, MAI , Derivative Warrants ของค่าย Macquarie ( DW28 ) และ Warrant เท่านั้น

5. หากผู้เข้าแข่งขันทำผิดกติกาโดยไม่ได้ซื้อขายสินค้าตามที่ระบุไว้ในแต่ละเดือน ทางโครงการจะไม่นำคะแนนนั้นมาคิด

6. Derivative Warrants ที่ทำการซื้อขายนั้นจะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 0.05 บาทหากผู้เข้าแข่งขันทำผิดกติกา ทางโครงการจะไม่นำคะแนนนั้นมาคิด

7. ในการซื้อขายสินค้า Derivative Warrants หากผู้เข้าแข่งขันซื้อขายของค่ายอื่น ทางโครงการจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันของท่าน

8. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าอบรมสัมมนาจากทางโครงการผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีการซื้อขายในแต่ละเดือนขั้นต่ำ 100,000 บาท

9. ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าไปรอบ Semi-Final สามารถเข้าไปลงแข่งขันได้อีกในรอบ Audition Stage2

10. จะต้องขายหุ้นที่มีในพอร์ตทั้งหมดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เพื่อใช้ในการคิดคะแนนโดยหลักในการคิดคะแนนจะคิดเฉพาะเงินสดที่เหลือในพอร์ตเท่านั้น

กติกาการแข่งขันรอบ Audition Stage 2

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีเงินเริ่มต้นสำหรับการแข่งขันในพอร์ตขั้นต่ำ 100,000 บาทภายใต้เงื่อนไข

i) กรณีเทรด TFEX จะต้องมีเงินเริ่มต้นในบัญชี cash balance ขั้นต่ำ 50,000 บาท และมีเงินเริ่มต้นในบัญชี TFEX ขั้นต่ำ 50,000 บาท

ii) กรณีเทรดเฉพาะหุ้น จะต้องมีเงินเริ่มต้นในบัญชี cash balance ขั้นต่ำ 100,000 บาท

2. คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบ Semi-final จำนวน 14 ท่าน จากผู้ที่มี %NAV สะสมสูงสุดในสนามการแข่งขันซื้อขายหุ้น จำนวน 6 ท่าน สินค้า Derivative Warrantsของค่าย Macquarie ( DW28 ) จำนวน 3 ท่าน และจากสนามการแข่งขันซื้อขาย TFEX จำนวน 5 ท่าน

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน Audition Stage 2 เพื่อสะสม %NAV ทั้งหมด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2559 ถึง 3 มีนาคม 2559

4. สนามการแข่งขันซื้อขาย TFEX สามารถซื้อขายสัญญา TFEX ได้เฉพาะ Series S50Z17,S50H17,S50M17 และ S50U17 เท่านั้น

5. Derivative Warrants ที่ทำการซื้อขายนั้นจะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 0.05 บาทหากผู้เข้าแข่งขันทำผิดกติกา ทางโครงการจะไม่นำคะแนนนั้นมาคิด ( อ้างอิงจากคำสั่งซื้อ )

6. ในการซื้อขายสินค้า Derivative Warrants หากผู้เข้าแข่งขันซื้อขายของค่ายอื่น ทางโครงการจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันของท่าน

7. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าอบรมสัมมนาจากทางโครงการผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีการซื้อขายในแต่ละเดือนขั้นต่ำ 100,000 บาท

8. จะต้องขายหุ้นที่มีในพอร์ตทั้งหมดวันที่ 3 มีนาคม เพื่อใช้ในการคิดคะแนนโดยหลักในการคิดคะแนนจะคิดเฉพาะเงินสดที่เหลือในพอร์ตเท่านั้น

image image